Om NCTD

Stadgar

§1 Organisationen

Nordiskt Center for Teaterdokumentation (NCTD) är en frivillig samarbetsförening öppen för alla inom Norden som är verksamma vid arkiv, bibliotek, museer eller andra organisationer inom alla de sceniska konstarterna, och för enskilda personer med intresse för föreningens verksamhetsområde.

 

§2 Syfte

NCTD syftar till att främja dokumentation och forskning av de sceniska konstarterna, genom ett öppet samarbete mellan specialinstitutionerna, deras personal och aktiva teaterinstitutioner, samt alla intressenter inom såväl forskningsvärlden som allmänheten. Likaså till att främja och underlätta nätverkande och informationsutbyte mellan de olika deltagande länderna.

 

§3 Medlemskap

Alla som så önskar är välkomna till NCTD:s möten. Var och en står själv för sina kostnader.

Ingen årsavgift fordras för medlemskap, men vid mötena kan skäliga avgifter för täckande av ev. kostnader avkrävas.

 

§4 Möten

Vid möten skall följande dagordning följas:

 

•                    Val av ordförande

•                    Val av protokollförare

•                    Rapport av ev. verksamhet sedan senaste möte

•                    Redovisning av grundkassan

•                    Revisorns utlåtande

•                    Godkännande av räkenskaperna

•                    Val av samordnare fram till nästa möte

•                    Val av revisor

•                    Beslut om firmatecknare fram till nästa möte

•                    Övriga frågor

 

Mötet är beslutsmäktigt när representanter från minst 3 olika länder är närvarande

 

NCTD disponerar en grundkassa efter den tidigare NCTD:s medlemsavgifter. Räkenskapsperioden för denna kassa löper från senaste internordiska möte till nästföljande möte, dock som längst 3 år. Mötet beslutar om eventuella utbetalningar efter önskemål från medlemmarna.